Home >> Organizers
Honorary Chairman: Huanming YANG
Chairman: Wei Cai, Hefeng Huang, Shangzhi Huang, Juntao Liu, Qiuju Wang, Xiangmin Xu, Zhenglin Yang, Jun Zhu
Executive Chairman: Minyue Dong
 • Contact Us
  0755-36307176
  meeting@bgi.com
 • Sponsors
  Mr. Lin
  +86 13510951585
  linjieyi@bgi.com
Yue ICP No. 14077431